+10 / Rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar en cantonada PREMI DE L’OPINIÓ

Obra premiada 2017

En un entorn de casc antic rural i situada al límit exterior d’aquest, s’amplia i es rehabilita una construcció existent per a habitatge.
La situació en cantonada, l’orientació, el mur existent de la tanca exterior, la relació amb els patis veïns, la vegetació, el campanar de l’església… han estat els condicionants per a l’organització del nou habitatge. S’ha intentat crear una construcció amb harmonia de materials, colors i proporcions amb els del seu entorn, per tal que s’integrés en el seu context.
Es rehabilita el volum edificat de planta baixa i pis i s’amplia en una segona planta. L’habitatge s’orienta cap al pati no edificat, que s’incorpora com a espai propi de l’habitatge i en el qual es col·loquen les peces principals, que es relacionen amb els elements d’interès exteriors. Una gran obertura de tres nivells a la façana del pati a manera de gran galeria, en contrapunt a les petites obertures oposades a l’oest, constitueix un sistema passiu eficient que millora el grau de confort de l’habitatge.
Ubicació
c/ Tramuntana. La Tallada d'Empordà
Categoria
+10
Any
2017
Autors
Promotor
Antoni Sandoval i Lourdes Coll
Construcció
Jordi Alsina, SL
Fotògraf
Pep Sau