26 habitatges Riera Ginjolers

Obra seleccionada 2007

El conjunt de 26 habitatges correspon al desenvolupament de l’estudi de detall per a l’illa 3 del PERI Granja Sant Josep. Redactat pel nostre equip.

La nova ordenació es basa en la disposició de tres paquets de nou habitatges cadascun, al igual que el PERI. Modificant, però, la disposició en L (4+5), que resultava desfavorable per a certs habitatges. Les noves fileres s’han organitzat en forma d’U (2+5+2).

Els objectius de l’estudi eren els següents:

  • Reforçar la voluntat del planejament de generar façana urbana, al Passeig de la Riera Ginjolers i assolir una major continuïtat del talús verd que preveia el PERI.
  • Garantir unes condicions favorables d’orientació, situació i posició relativa a la totalitat de les parcel·les.
  • Millorar la qualitat dels espais verds privats en quedar com espais més recollits entre els paquets d’edificació.
  • Eliminar la servitud de pas sota els habitatges perpendiculars a la riera.
  • Millorar la privacitat dels habitatges.

Amb aquests criteris i responent a l’ocupació permesa pel planejament, s’articula l’edificació sobre una malla quadrada de 8,5 metres, de la qual en soterrani se n’ocupa el 100%, i el 75 %, sobre rasant. S’organitza una disposició modular dels habitatges en forma de L al voltant d’un pati.

L’articulació d’aquest sistema de mòduls ens permet introduir variables en la distribució dels habitatges en funció de la seva posició relativa, per tal d’aprofitar al màxim les millors condicions d’orientació, visuals, de ventil·lació i assolellament naturals.

La flexibilitat del conjunt ens va permetre a més a més, desenvolupar l’agrupació de 2 habitatges en 1 a la cantonada sud-est, més propera al nucli urbà. D’aquesta manera, n’ha resultat un habitatge de tipologia singular adaptat de manera integral a la volumetria. D’altra banda, hem resolt també l’adaptació topogràfica necessària de l’edificació, que s’havia d’adaptar a 2 carrers paral·lels, a diferent cota i al pendent pronunciat de la façana de la Riera.

El resultat pretén aconseguir una imatge de conjunt unitària, però al mateix temps, trencar amb l’esquema rígid de l’agrupació en filera convencional.

Ubicació
Roses
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2007
Autors
Promotor
Roses Futur SA
Construcció
Roses Futur SA
Fotògraf
Dani Abad Sergi Raventós