Actuació de renovació urbana: La plaça de la dansa

Obra seleccionada 2001

La solució que el projecte ha adoptat neix de la idea de vincular aquest espai només al peató i plantejar-se la plaga com un punt d’inflexió d’un recorregut que vorejant el marge esquerra del Freser aigües amunt, enllaça amb el creixement urbanístic del Pla de l’Estació i el futur passeig de la Farga, i també com a focus del que és pròpiament nucli urbà. S’ha optat per construir un espai nou que, una vegada definit el nou límit de la plaça, li dona una nova escala a l’espai útil disponible, el projecte ha intentat aportar-li un sentit formalment integrador. La seva superfície s’ha disposat amb un lleuger pendent del 2 %, tot just perceptible però suficient per recollir les aigües de la pluja, amb una línia d’imbornals que la divideix en dues parts desiguals. Aquests prenen l’alçada que el conjunt requereix i al mateix temps garanteixen la il·luminació de la plaga.

Un petit graó de 12 cm. separa la plaga de la seva entrada pel carrer Aurora, fent que el gest d’ocupar el seu interior sigui conscient. El carrer Prat connecta a peu pla amb la plaça donant lloc a una entrada natural sense ¡impediment. En l’extrem nord-oest, una contrarrampa de pendent igual al de les superfícies inclinades soluciona les entregues amb les façanes, al mateix temps que ens situa al mateix centre de la plaça. Quatre graons, inevitables per les diferencies de cotes entre el costat sud i el nord, permeten l’accés en l’extrem sud-est. Totes aquestes diferents situacions permeten que el projecte tingui una diversitat sempre desitjable des de la idea de ritual de l’ingrés en un nou espai, al mateix temps que permet una perfecta connexió amb l’entorn que li és mes proper.

Ubicació
Pl. de la dansa. Campdevànol. Campdevànol
Categoria
Espais exteriors
Any
2001
Autors
Promotor
Ajuntament de Campdevànol