Ajuntament d’Ullastret

Obra seleccionada 2007

Situat al nucli a tramuntana de l’església, amb accés per un corriol i per la cantonada del carrer de la Presó amb el de la Rectoria. La finca tenia una granja en desús d’uns 16 x 7 m., d’una planta coberta a tres aigües, que fou enderrocada tot mantenint les restes del mur del carrer.

El projecte va plantejar que el conjunt s’havia d’incorporar al recorregut d’espais lliures, però sense perdre el caràcter de jardí reclòs i que l’edificació havia d’enquadrar, però no impedir la percepció del temple. Es va adossar a la mitgera oest i a la façana nord tot alliberant al màxim el sud i les visuals que es tenen des de la cantonada de la finca en el xamfrà.

Es desenvolupa en un quadrat de 19 m. buidat per un pati de 6 m. Es talla per una esbiaixada que perllonga el pas de la muralla tot definint, a ponent, l’edifici i, a llevant, l’espai alliberat que es filtra amb el manteniment d’un arbre i pel porxo de la coberta recolzada sobre la tanca.

Els vessants dels tres braços recolzen la geometria en l’impluvium, i resolen, tot negant-les, les trobades als angles amb uns volums baixos que permeten la funció de trabament i la ubicació de les peces secundàries de magatzems i serveis.

L’edifici apareix al carrer de la Presó, rera el mur que es conserva i sobre el que es recolza amb una escletxa de vidre. Apareix a llevant com un pati pautat per obertures regulars.

Apareix a migdia com un doble pòrtic de 14 metres de llum on hi corre una vidriera que permet alternativament mantenir tancada o oberta la sala interior o el porxo d’accés al jardí. En resulten tres ales en U i els nuclis de les cantonades: Una sala de plens o aula de 10 x 4, un hall o pati d’operacions de 6 x 6,5 m i una ala extrema compartimentable, de 8 x 5,5.

La primavera de 2004, iniciades les obres i enderrocada la granja, s’excavà arqueològicament i, com a conseqüència, es redactà un modificat per passar d’una fonamentació de sabates corregudes a una llosa, previ reomplert de graves sobre les restes excavades per tal de no afectar-les, tot adaptant la rampa d’accés al nou nivell de paviment 30 cm. més alt. La primavera de 2006, avançat l’edifici, es redactà el projecte d’obres complementàries per acabar l’interior i per adequar els exteriors. El paviment, similar a l’existent al carrer, es resol amb sardinell. Es projectà protecció solar del migdia mitjançant una estructura metàl·lica per enfiladisses i tèxtils. S’han implantat instal·lacions de rec i enllumenat. S’ha tapissat amb lavanda el parterre central i amb farigola el de migdia, s’han plantat nesprers i xiprers i s’ha restituït amb un til·ler l’arbre de la rampa que, en el transcurs de les obres, desaparegué.

La primavera de 2007 s’ha certificat el final de les obres.

Ubicació
Ullastret
Categoria
Equipaments
Any
2007
Autors
Promotor
Ajuntament d'Ullastret
Construcció
Obres i construccions Joan Fusté
Fotògraf
Joan Falgueras