Ampliació de la Biblioteca del Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona

Menció especial 2006

PLANTEIG

L'objectiu d'aquest projecte és la construcció d'un cos de nova planta que amplia i completa l'actual Biblioteca del Campus del Barri Vell, ubicada a l'antic convent de Sant Domènec, que s'ha anat construint en diferents fases.

L'ampliació es planteja adossada a la planta baixa del convent, entre la plaça Ferrater Mora i la Muralla, de manera que configuri un front de façana al fons de la plaça i resolgui l'entorn de la Muralla amb una zona enjardinada que s'incorporarà al passeig de la Muralla.

La ubicació i l'entorn on s'ha de construir l'edifici, amb el convent de Sant Domènec i la Muralla com a protagonistes, ha condicionat la solució adoptada i també el caràcter de l'edifici. Aquest es manifesta com un volum tancat i abstracte que es configura com una feixa més del terreny esglaonat que recolza la base de la Muralla a la zona de sant Domènec. La seva imatge exterior li ve donada pel caràcter introvertit de l'edifici, que s'aïlla del seu entorn i crea els seus propis àmbits, i sobretot perquè no vol aparèixer com un nou edifici, la presència del qual pogués competir o alterar la imatge de Sant Domènec, sinó, més aviat, com una construcció annexa, reclosa i enigmàtica.

La solució adoptada en planta i secció respon a aquesta intenció bàsica i també als condicionants del lloc. Per això la planta s'adapta a la forma trapezoïdal del terreny i la secció es resol a partir de la decisió prefixada, com a punt de partida del projecte, de que la seva coberta no superi el nivell del paviment de la planta pis de l'antic convent. És a dir, hem adoptat la solució de construir dos seminivells a ( 1.65 de la cota del paviment de l'actual Biblioteca, per tal d'aconseguir dues plantes que no superin l'alçada de la planta baixa de Sant Domènec, més l'1.65 metres que la nova construcció s'enterra per sota de la cota d'accés.

A més d'aquestes eleccions bàsiques, la planta i la secció són el resultat de la voluntat d'il·luminar i ventilar l'edifici a través de lluernes i patis, i per tant, de tancar-lo en relació al carrer.

Els patis i les lluernes estan alineats, formant un sistema unitari que perfora el volum edificat amb uns talls, per on entra la llum fins a la planta baixa semisoterrada, que configuren un esquema tipològic "en pinta".

La coberta de l'edifici agafa el caràcter d'una façana més, donat que configura les vistes pròximes des de les galeries de la façana oest de l'antic convent i des del passeig de la Muralla.

DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ GENERAL

L'edifici s'organitza en tres nivells. El cos d'entrada paral·lel a la façana de Sant Domènec s'ha situat a la cota 0.00 coincidint amb la planta baixa de l'actual biblioteca, i les dues plantes amb les sales de lectura, aules i dipòsit de llibres als nivells +1.65 i -1.65.

El cos d'entrada amb el nou vestíbul general de la biblioteca i el taulell de recepció, és un volum baix d'un sol nivell obert cap a un pati exterior. La connexió entre el nou edifici i la planta baixa de l'antic convent es produeix a través del vestíbul d'accés previ al vestíbul general.

Aquest és un cos plantejat amb una estructura lleugera -pilars metàl·lics i cobertes amb panell sandvitx- que vol relligar els dos edificis sense interferir-hi.

El volum general del nou edifici inclou les dues plantes amb les sales de lectura i dipòsit de llibres, el distribuïdor a doble alçada amb el sistema d'escales i ascensor que connecta el vestíbul d'accés amb els nivells de les dues plantes, i el conjunt de patis i dobles espais interiors que estructuren les plantes concebudes com plantes lliures.

Aquesta organització de l'edifici configura un esquema en pinta recolzat en el distribuïdor general a doble alçada i amb tres braços separats pels patis i espais a doble alçada.

La concepció de l'estructura, de les xarxes i conductes de les instal·lacions i, per tant, dels cels rasos registrables, segueix el mateix esquema.

Els espais d'informació i préstec, i de consultes als fitxers informatitzats s'han situat a la planta altell.

El projecte ha incorporat els espais existents sota el cos que sobresurt a l'extrem sud de la façana del nou convent de Sant Domènec. En els dos nivells existents, es preveu: construir uns lavabos a la cota – 0.20, instal·lar la maquinària d'impulsió de l'aire condicionat a la cota + 2.50 i els quadres elèctrics, a la cota + 2.00.

URBANITZACIÓ

Per completar l'adaptació de l'edifici al seu entorn, cal dur a terme unes obres d'urbanització que no s'han realitzat encara. Aquestes en un cas són de millora: Plaça Ferrater i Mora, i en els altres: Tram de carrer entre el pont de la Muralla i la Facultat de Lletres i els terrenys compresos entre l'ampliació de la Biblioteca i el passeig de la muralla, són actuacions imprescindibles per a resoldre correctament la implantació de l'edifici en el seu entorn.

Ubicació
C/ Pujada dels Alemanys, 9 - 17071. Girona
Categoria
Equipaments
Any
2006
Autors
Promotor
Universitat de Girona