Ampliació d’habitatge unifamiliar

Obra seleccionada 2001

La casa Andreu fou construïda fa tretze anys a la part mes elevada d'un solar amb un fort desnivell cap a sud, en el barri de Palau de Glrona, fruit d'un projecte de l'arquitecte Manolo Martín Madrid. De línies netes i precises, i revestida amb pedra clara d'Alacant, estableix una relació magnífica amb el jardí i amb la plana sud de la ciutat, que divisa des d'una situació privilegiada, constituint-se ella mateixa en referència o quasi homenatge a l'horitzontalitat del paisatge llunyà.

El projecte d'ampliació parteix de la voluntat de no trencar l'extraordinari intercanvi energètic que la casa manté amb el lloc, i de modificar amb la màxima subtilesa possible les seves proporcions inicials, que li confereixen una qualitat de benestar espaial difícil de transcriure. Després d'una llarga reflexió sobre la manera d'intervenir en un indret que percebem com "acabat" sorgeix la idea de pensar en el nou programa com a part de l'espai exterior enlloc de veure'l com a continuació de la casa, generant una forta ambigüitat entre els nous volums i la vegetació existent. Aquesta decisió allibera la discussió sobre la forma i ens permet treballar amb un contenidor que s'adapta perfectament a les necessitats programàtiques per posteriorment "desaparèixer" en recobrir-lo amb les planxes d'acer inoxidable polit mirall que conformen la seva pell. Una pell metàl·lica i reflectora que reprodueix nítidament les textures naturals, i que dona ais nous cossos un aspecte permanentment variable seguint el ritme del vent, la llum, o les hores del dia. L'inoxidable arriba a penetrar a les noves estances a través de determinades obertures, formant els miralls del vestidor i el gimnàs, per accentuar fins al límit la confusió entre interior i exterior, arquitectura i natura. Construïm, doncs, en el solar, diversos vells/nous paisatges, reals encara que estranyament contradictoris, dobles, flotants, vius i potser màgics, que amplien el jardí I donen lloc a nous panorames inesperats.

Ubicació
Barri de Palau. Girona
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2001
Autors