Casa

Obra seleccionada 2006

La casa serà de segona residència, la fem en un sòl rústic (amb possibilitat d'edificar-se amb baixa densitat) adquirid a preu raonable pel seu propietari. Es tracta d'una parcel.la de la zona agrícola que es troba al llarg de la plana enfront del poble de Camallera on s'estableix la possibilitat de permetre l'us residencial i de transformar aquesta zona en una zona residencial tova , dintre el sòl no urbanitzable. La parcel.la té una superfície total de 6662, 45 m2 i una llargada en el front de vial nord oest de 109 metres. El terreny és una zona agrícola limitada al nord oest pel camí (peu de talús) al nord est i al nord oest pel rec i al sud per una rasa o rec. La topografia de la parcel.la es defineix amb un pendent est oest de manera que el punt més alt de la mateixa es troba al costat est i cau uns 12 metres fins al vèrtex oposat a l'oest.

El programa el distribuim en una sola planta amb una sala-estar-menjador, una cuina, una habitació doble i dues habitacions més que compartiran un espai de joc i/o treball, dos banys complets, espais d' emmagatzematge dos patis i dos porxos. A sota la casa, a peu pla des del vial hi ha l'espai per dipositar els vehicles.

El nou habitatge es basa en la senzillesa del volum construït, rectangular, configurant dos patis recollits i dos porxos a cada una de les façanes principals.

La casa la dipositem sobre del terreny, aixecada mercès a dues grans bigues Vierendeel que recolzen en tres punts, com si es tractés d'un vehicle (aparcada) de manera que inferiorment és absolutament registrable a peu dret. L'estructura esdevé la casa. Les dues grans bigues metàl·liques Vierendeel de 27 mt. de llarg són les dues façanes. Un seguit de portics també d'acer cada 2,70 mt. defineixen la nau.

L'edificació del nou habitatge es basa en la disposició màximament apaisada, ajaguda sobre el terreny amb la pretensió de no interferir les perspectives principals sobre el paisatge i l'arquitectura tradicional existent.

Els acabats dels paraments exteriors massissos seran es construiran de pedra semblant a la de les edificacions pròximes.(gruix de 20 cm.) amb aspecte d'aparell sec.

La casa no té finestres: les dues façanes longitudinals que son les Viereendel son obertures de 27 metres endarrerides 2 metres del pla que defineixen els porxos. Els dos porxos es formalitzen des de l'estructura i es cubreixen amb taulons de fusta asserrada, separats i recoberts amb canya fixada mecanicament en els mateixos. La mateixa sol·lució d'umbracle és la que es dona als patis.

La nova edificació té la voluntat d' integració de manera que: Es mantenen les tanques vegetals, els marges i els recs, les masses forestals i tots els arbres de la finca, es conserven les masses vegetals existents al llarg de les aliniacions de camins i llindars a veïns, l'edificació es situarà fora de masses arbòries sense sobresortir per damunt de les inflexions del terreny, l'entrada es farà per la cota inferior corresponent al soterrani per qüestions de topografia.

La intervenció a l'entorn de l' habitatge prima la minimització pel que fa a moviments de terres ja que la casa s' adapta a les cota natural del terreny i així ho fan també la piscina i les parts enterrades de l'aparcament i zona de màquines. Degut al pendent del terreny el projecte s'adapta a la cota natural en cada un dels usos: habitatge, aparcament, piscina.

En l'elecció d'espècies de nova implantació es procura que siguin autòctones, s'evita la dispersió concentrant-les en superfícies amples i regulars i amb suficient arbrat per complir la seva funció d'acord amb el clima.

La casa ha de ser executada de forma ràpida i barata…. definirem una nau (les granges estan aprop), definirem una estructura, farem un muntatge en sec (ja coordinarem nosaltres els diferents industrials) pensarem en pocs materials…

L'estructura de la casa és d'acer, aixecada sobre murs de formigó.

Els murs es claven al terreny i suporten el tres punts de recolzament de cada biga Vierendeel.

La piscina es construeix entre aquets murs.

La casa s'estructura en una nau conformada per dues bigues Vierendel en el pla dels tancaments verticals. Aquestes bigues Vierendel es recolzen per tres punts sobre murs tot minimitzant la fonamentació i assegurant la normativa que fa referència al sisme.

El forjat de planta baixa es realitza amb bigueta d'acer, xapa col·laborant i formigó.

Aquest forjat té dues cotes, amb un desnivell d'uns 60 cm, amb la finalitat d'acabar l'àrea exterior amb un paviment flotant horitzontal a base de taulons de fusta de d'avet, a la mateixa cota que el paviment interior.

El forjat de coberta s'executa amb panells autoportants de fusta (Trilatte) de 5,40 mts de lllargada amb tauler inferior OSB per deixar vist.

Les dues fusteries de 27 metres de llargada s'executen d'alumini anoditzat plata de Technal amb Vidirieria de seguretat i tèrmica: Climalit de 12mm de càmera, amb llunes Stadip (4+4). A la façana Nord aquestes seran en vidre Planitherm a la lluna exterior. Es preveu l'espai per a persianes replegables/orientable amb allotjament, tipus Gradhermetic 100 Metalunic, d'alumini natural.

L'ús de la pedra col·locada a junta seca en els dos costats curts de la casa i els revestiments de taulons d'avet asserrats que emmarquen els dos alçats llargs de la casa, tot i responent a la quota de normativa, es fan servir per contextualitzar la casa en un entorn rural on el model de la masia es reprodueix l'any 2006 sense cap escrúpol i per descomptat sense cap sentit.

Els revestiments de panells de resines tipus Amroc fixats directament a l'estructura serveixen per recubrir el volum de la coberta i fer desaparèixer els seus remats que no interessa mostrar. D'aquesta manera el color grisós de l'Amroc tendeix a confondre amb el cel de l'Empordà tot el que sobresurt per sobre de la línia horitzontal que defineix la casa en els dos costats llargs (remat de taulons de fusta) i en els dos costats curts (pedra colocada amb junta seca).

Els paviments seran continus de formigó amb pols de quarç per a tota la casa.

Les divisions interiors s'executen amb pladur, sobre perfileria galvanitzada.

Tota la xarxa de sanejament de la casa discorre vista penjada de la cara inferior del forjat. Registrable i manipulable des de qualsevol punt.

Tots els sumministres , d'aigua i electricitat discorren vistos amb safata metàl·lica penjada de la cara inferior del forjat. Registrable i manipulable des de qualsevol punt.

La previsió de la instal·lacio d'aire condicionat (bomba de calor) també es soluciona vista penjada de la cara inferior del forjat. Registrable i manipulable des de qualsevol punt. Es deixen previstes ja, les reixetes en el terra com a reserva d'espais no formigonats amb la finalitat d'embocar i recolllir l'a.c.

A sota la casa es diposita tota la maquinària i els dipòsits: compressors per a.c., bombones gas, acumuladors, bombeig piscina….Totalment registrable….i protegit de les vistes.

La casa és com un cotxe : el manteniment es realitza des de sota a peu dret.

Per l'interior de la casa es minimitzen els recorreguts d'instal·lacions: tots discorren per sota i punxen el forjat en el lloc precís.

Ubicació
C/ Amsterdam, 5 2on 1a - 08005. Saus
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2006
Autors
Promotor
Lluís París - Mercedes Bandrés