Casa unifamiliar Ruiz-Llobet

Obra seleccionada 2001

El solar objecte d'aquest projecte està format per dues parcel·les definides pel Pla Parcial que desenvolupa el sector de les Palahines dins el municipi de Celrà. Donada la geometria del solar, un rectangle que s'extén des de llevant fins a ponent, hem optat per una casa compacta, apropada al màxim als límits nord i est, de manera que s'alliberi la major part de parcel·la possible. La casa es tanca, encara que no radicalment, cap a aquests límits, i en canvi s'obre cap al carrer del sud, per bé que d'una forma matitzada, buscant el sol i les vistes sobre els camps. Finalment s'aboca completament cap al jardí, a ponent, amb un altre carrer al fons.

La casa es desenvolupa en planta baixa i pis. Està formada per quatre cossos rectangulars col·locats de dos en dos, l'un sobre l'altre. Cap d'ells esgota la seva volumetria ja que només es construeixen parcialment. Les parts construïdes estan decalades en planta de manera que es formen porxos en les plantes baixes i terrasses en les plantes pis. En secció també es produeix un decalatge per tal de poder ubicar un semisoterrani en la banda del jardí. La casa es construeix a base de murs portants d'obra ceràmica. Suporten forjats de b¡guetes que es manifesten en façana mostrant el seu cantell, fet que reforça l'horitzontalitat de l'edifici. Els paraments d'obra llisquen entre aquestes directrius de formigó, intercalant-se les parts massisses amb les obertures. Aquests paraments son arrebossats en les parts interiors dels paral·lelepípedes (terrasses i porxos). En el perímetre de la casa, en canvi, sempre son d'obra vista. Quasi totes les obertures estan protegides per persianes enrotllades. En la façana del jardí, tenen la peculiaritat d'ésser persianes de lames orientables per tal de fer front al sol rasant de ponent. Finalment, les cobertes, com a conseqüència de la geometria de la casa, son planes, invertides I protegides amb grava.

Ubicació
C/ Gironès. Celrà
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2001
Autors
Promotor
Rodrigo Ruiz - Montserrat Llobet