CEIP Mas Masó

Obra finalista 2007

En els darrers anys s’ha anat completant l’estructura urbana de Salt en el límit amb la ciutat de Girona i s’ha perllongat l’estructura viària de connexió amb les àrees consolidades de la ciutat, definint una zona de caràcter residencial d’intensitat mitjana.

El solar destinat a equipament escolar, per acollir el nou CEIP de dues línies, al Municipi de Salt (Gironès) es troba en aquest sector de sòl urbanitzable denominat Sector B Mas Masó.

El solar que ens vam trobar era pràcticament pla, de forma lleugerament triangular, dedicat a l’horta, sense accidents i amb una superfície de 9.34344 m2.

A les traces del projecte s’hi pot reconèixer una T, forma que, en aquesta morfologia d’emplaçament, permet repartir el programa en zones més especialitzades a partir de la relació que establim entre el cos d’Infantil i el de Primària, a través del conjunt accés-porxo-gimnàs.

L’escola es desenvolupa en la seva major part en planta baixa i es projecta una planta pis a la zona de Primària. Es projecta un bloc lineal de 120 metres de llargada d’aules que s’orienta nord – sud, fent façana al carrer Pep Ventura. Un pati arbrat el separa d’aquest carrer. Al mateix temps, es minimitza l’ombra permanent que projecta el nou edifici i es procura una major distància entre aulari i blocs d’habitatges existents. Aquesta posició permet l’orientació sud de les aules infantils i la nord de la majoria de les aules de Primària.

El porxo cobert actua com a barrera fàcilment permeable i és l’element central que articula l’accés a l’escola, aularis, gimnàs, vestidors i accés a patis de jocs.

Els espais de menjador i biblioteca també graviten al voltant del centre de l’escola, prop del vestíbul i de la zona de porxo, orientats a nord i protegits pel pati arbrat, que fa de filtre amb el carrer Pep Ventura.

La naturalesa d’aquest tipus de programa i l’extensió de l’escola han propiciat la definició de quatre accessos especialitzats, entre els quals el principal és el que interromp amb un voladís la tanca cap al carrer Pep Ventura.

L’execució de l’obra es va pensar amb pocs materials: formigó in situ en estructura vertical, formigó prefabricat a base de plaques alveolars en forjats d’acer, alumini i taulers de fusta i conglomerat de ciment. Les façanes s’han executat per davant de l’estructura amb sistema de mur cortina de Technal. La implementària s’ha realitzat amb els taulers de partícules i els envidraments. La coberta del cos d’aulari s’ha executat amb panell “sandwich” d’aceràlia, i la del gimnàs del tipus invertit, amb acabat de graves.

Inicialment, al solar hi havia un conjunt d’aules prefabricades, que van ser enretirades en el moment de tenir l’escola nova. A dia d’avui, encara resta en part la seva traça, la qual cosa no ha permès que la nova escola tingui dotació de pati de jocs, prevista en el projecte. Aquest fet i l’haver d’executar l’obra en dues fases per aquest motiu, ha ocasionat una durada d’obra més llarga de la prevista i l’ajust de programa en la ubicació definitiva d’algunes peces respecte del projecte, per tal de fer possible la posta en ús.

Ubicació
Salt
Categoria
Equipaments
Any
2007
Autors
Promotor
GISA. Gestió d'infraestructures SA
Construcció
Capdeferro Constructor SA
Fotògraf
Aleix Bagué