Edifici 26 habitatges de P.O.

Obra finalista 1997

Ubicació
Límit sud Colònia Simón. Puigcerdà
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
1997
Autors
Promotor
Direcció General d'arquitectura i Habitatge i INCASOL