Edifici d’habitatges Gran Via Jaume I

Menció especial 2010

L’edifici es troba a l’eixample de Girona, en un solar entre mitgeres amb façana a la Gran Via de Jaume I.

L’èmfasi del projecte se centra en la façana, en atenció a la seva situació urbana i buscant una imatge abstracta. Per a la seva composició s’ha utilitzat la proporció de forat vertical per tal d’integrar-se a la tipologia de la ciutat. S’han unit les obertures cada dues plantes, creant unitats més grans per aconseguir dos objectius: per una banda, tenir una escala de forat més gran, singularitzant la façana; per l’altra, obtenir proporció vertical de forat tot i la gran amplada dels finestrals. La claredat de la concepció es veu acompanyada i emfatitzada per un sensible i acurat disseny de cada element al servei del conjunt.

Els gran forats estan emmarcats amb un encintat d’acer inoxidable setinat que sobresurt 45 cm del pla de façana i que defineix unes caixes que en marquen el ritme. La situació de les obertures es desplaça lateralment cada dues plantes. El revestiment de la façana és d’aplacat de pedra natural apomaçada.

El resultat final és una façana dinàmica que alhora respecta la normativa i s’acorda amb l’entorn.

El local comercial ha estat des del principi una peça clau del projecte. L’estratègia ha estat situar els ascensors de cotxes i el vestíbul en els laterals, per tal d’aconseguir un espai unitari i clar. El disseny del tancament ha format part del projecte des del principi, amb la voluntat de mantenir una imatge unitària. S’ha dissenyat un sistema de perfils angulars d’acer que, jugant amb ombres, modulen el parament vidriat, integrant el vestíbul i la porta per als vehicles.

La planta tipus està composta de tres habitatges de petites dimensions i un sol nucli de comunicacions vertical. La posició de la parcel·la en un extrem de l’illa impedeix la relació de la façana posterior amb el pati interior. Aquest fet ha estat determinant per a l’organització de la planta, per això s’han situat les peces principals a la façana del carrer.

Ubicació
Gran Via de Jaume I, 58. Girona
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2010
Autors
Promotor
Claima Gestió SL
Construcció
Claima Gestió SL
Fotògraf
David Cardelús