Edifici Salt. Serveis de Rehabilitació en Salut Mental

Obra finalista 2004

La tradició higienista de construir un equipament sanitari en un entorn natural constitueix un bon motiu per a l'ordenació del centre. El caràcter actual del Parc i les baixes altures dels pavellons existents, que donen un aire agradable al conjunt, són molt positius per a la teràpia de malalts psíquics.

El projecte recull la proposta municipal de definir una sèrie de parcs i camins que permetin una relació adequada amb els diferents sectors urbans que l'envolten, tal com s'estableix en el Pla especial d'ordenació urbanística i protecció del patrimoni de l'illa d'equipaments sanitaris de Salt, i sense perjudici de la necessitat de mantenir àmbits més reservats donat el tipus d'usos del centre.

L'edifici s'ha dividit en tres unitats d'infermeria de 50 llits, tal com es definia en el pla funcional, dues de les quals s'ubiquen a la planta baixa i una a la planta pis. La planta pis està relacionada amb la zona enjardinada a fi i efecte d'evitar l'aïllament d'aquesta unitat respecte a l'exterior.

La disposició en planta en forma de L permet definir uns patis oberts al sol cap als quals s'aboquen totes les activitats comunes i públiques del centre i que permeten diferenciar l'àrea de dia de la de nit. Així, l'arbrat i l'enjardinament es converteixen en elements bàsics de l'ordenació de l'edifici.

La imatge de l'edifici s'integra amb la dimensió de l'arbrat actual i futur, cosa que evita que una edificació excessivament alta o massiva perjudiqui l'equilibri entre edificació i vegetació.

Des d'una perspectiva llunyana s'obté una imatge clara, representativa i identificable, però no gaire dura; la dimensió, el color i el ritme defineixen aquests valors.

Ubicació
Parc Hospitalari Martí i Julià. C/ Dr. Castany, s/n. Salt
Categoria
Equipaments
Any
2004
Autors
Promotor
Institut d'Assistència Sanitària, IAS