Rehabilitació de l’accés i l’ascensor d’un habitatge plurifamiliar

Menció especial 2011

Rehabilitació de l’accés i l’ascensor d’un bloc d’habitatges en alçada projectat per l’arquitecte Ignasi Bosch l’any 1940.

La premissa bàsica consisteix a dotar de més volum d’aire i, per tant, de sensació d’espai lliure aprofitant la considerable alçada existent.

Tot i les particularitats funcionals del vestíbul i els accessos que s’havien de solucionar, la unificació de materials i colors en l’actuació permeten que es contempli l’espai en un sol envolvent.

Es deslliuren les parets de qualsevol ornamentació no original i s’intenta recuperar la importància dels esgrafiats, els elements d’il·luminació i els paviments originals sense que això desvirtuï l’essència del projecte.

Ubicació
Ferran Agulló 3. Girona
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2011
Autors
Promotor
Comunitat de Propietaris Ferran Agulló 3
Construcció
Construccions Avilés
Fotògraf
Iban Roca