Urbanització de la nova plaça del Pallol

Obra premiada 2018

L’espai resultant d’una reforma urbana aporta al conjunt del barri els espais lliures del pati de l’antic Hostal del Centre i de la parcel·la obtinguda amb l’enderroc  d’una illa d’habitatges, però planteja per a la proposta de nova urbanització el repte de la intervenció en un entorn complex, amb discontinuïtats topogràfiques i de les tipologies i els teixits urbans.
El tractament unitari del conjunt i l’acord de la nova topografia a les alineacions i rasants preexistents amb gestos suaus aconsegueix un espai únic, que relaciona les diferents parts de l’àmbit amb la dimensió més gran possible.
La rehabilitació urbana vol integrar-se en el barri reutilitzant els materials procedents de l’enderroc dels paviments preexistents, com ara lloses, vorades i llambordes de pedra.
Dues alineacions d’arbrat, elements volumètrics, oxigen, ombra i color busquen la integració dels teixits residencials en el buit del nou espai públic recuperat per a activitats cíviques i vinculades amb els equipaments que l’envolten.
Ubicació
Plaça del Pallol. Girona
Categoria
Espais exteriors
Any
2018
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona
Construcció
Argon Informatica SA / Artifex SL / Salvador Serra SA
Fotògraf
Pep Sau