Urbanització dels espais verds del sector “Les Esplanes”

Obra seleccionada 2007

El projecte defineix els espais verds de la urbanització del sector residencial de Les Esplanes, a Llançà (Alt Empordà), d’una superfície total de 2781827 m2. La proposta es defineix amb la pretensió de donar un sentit unitari a les diferents àrees lliures que resten més o menys disgregades en el projecte d’urbanització. Un camí de formigó que s’adapta a la topografia existent relliga els diferents àmbits de projecte, creant petites zones d’estada a través de la construcció de bancs que delimiten espais. Quan aquests camins es creuen amb els de la urbanització, s’hi superposen interrompent l’asfalt i donant prioritat als camins per a vianants.

Les actuacions més notables es concentren en tres àrees: Una, la més àmplia, està conformadaper dues places de sauló connectades per unes grades/escala, que faran, al mateix temps, de zona d’estar. Aquestes dues places es limiten connectant-se al carrer mitjançant rampes suportades per murs de “tablaestaca” que eviten barreres arquitectòniques. Per tal d’enfasitzar aquests espais, es col·loquen unes lluminàries en altura, disposades de forma centralitzant. La segona, en un espai alt, al voltant del turó central, s’hi ha construït un camí amb un mirador. La tercera fa referència a unes franges, als extrems est i oest del sector residencial, tractades mitjançant la creació d’un nou camí, i la implantació de nova vegetació. La proposta es formalitza de manera que incorpora els trets més característics del territori preexistent, conformat parcialment per unes terrasses agrícoles de pedra seca. D’aquesta manera, la vegetació arbòria i arbustiva, sempre autòctona, s’agrupa en masses uniformes en el seu perímetre, que es barregen a la ja existent en la zona, que es manté integrant les zones de projectes a l’entorn. En canvi, la zona de places i rampes d’accés s’emfasitza amb plantes més relacionades amb la jardineria.

Ubicació
Llançà
Categoria
Espais exteriors
Any
2007
Autors
Promotor
Institut Català del Sòl
Construcció
Floret SL
Fotògraf
Manel Colominas